viernes, 26 de febrero de 2016

Untypical data, one bird ringed in Mallorca recovered in Catalan Coast

CATALÀ
Amb l'ajut de la Mònica Alonso del Centre de Recuperació de Fauna Salvatge de Torreferrussa, estem revisant els expedients històrics dels corb marins ingressats al Centre. I amb la revisió hem fet una gran troballa. H83 ocell anellat com poll per en Carlos Herrero a Na Rodona Cabrera (Mallorca) el 19 de març de 2011, va ser trobat mort el 19 de setembre del mateix any, petrolejat a Vila-seca (Tarragona). L'ocell va recorre 260 quilòmetres.

Aquest desplaçament és força important, doncs que semblaria indicar que els individus mallorquins durant l'estiu es distribuirien a la Costa Catalana més al sud que els marcats a Menorca. El que és evident és que al nord de la Costa de Barcelona només apareixen individus marcats a Menorca.

CASTELLANO
Con el inestimable ayuda de Mònica Alonso del "Centre de Recuperació de Fauna Salvatge de Torreferrussa", estamos revisando los expedientes históricos de los moñudos ingresados en el Centro. Y con la revisión hemos hecho un interesante hallazgo. H83 pájaro anillado como pollo por Carlos Herrero en Na Rodona Cabrera (Mallorca) el 19 de marzo de 2011, se encontró muerto el 19 de septiembre del mismo año cubierto de petróleo en Vila-seca (Tarragona). El ave recorrió 260 kilómetros.

Este desplazamiento es muy importante, pues parece indicar que los individuos de Mallorca se distribuyen por la costa catalana durante el verano más al sur que los animales anillados en Menorca. Lo que es evidente es que al Norte de Barcelona, hasta ahora, solo aparecen individuos menorquines.

ENGLISH
Mònica Alonso from “Centre de Recuperació de Fauna Salvatge de Torreferrussa”, has been helping us to check historical records of shags hospitalized in this animal hospital. Then, we have found an interesting data. H83, a bird ringed as a chick by Carlos Herrero in Na Rodona Cabrera, in Mallorca Island at March 19th, 2011, was found dead at September 19th in the same year, in Vila-seca covered by oil. H83 wandered 260 kilòmetres.

This movement is very important, because it could mean that individuals from Mallorca, during summer, are further south distributed along Catalan Coast than Menorca ones. What is evident is that further north of Barcelona, only shags ringed in Menorca appear.Historial d'H83

miércoles, 24 de febrero de 2016

Fishing bycatch, the Achilles heel of Mediterranean Shags

/Traducció al català al final del post.
/Traducción al castellano al final del post.

/ENG
Fishing bycatch, the Achilles heel of Mediterranean Shags 

Fishing bycatch represents one of the main threats to Mediterranean shags, as is the case for many other seabirds. In our study area the problem occurs in different formats. On the one hand, bycatch can be caused by professional longlines (basically demersal), set nets and traps. On the other, recreational fisheries, especially angling from shore, can also have a severe impact on the species. The lack of both control and proper regulation might make the latter of particular concern.

The problem of bycatch has received considerable attention in recent years around the world, and several studies have contributed to developing mitigation measures. This is especially true for certain gears (such as longlines) and species (such as shearwaters). For example, the use of "scary lines" keep seabirds away from the baited the hooks during the set of the lines, which is when they usually get caught. Or the use additional weights make the line sink faster and remain out of reach for many birds. These measures may somewhat lose effectiveness in the case of shags, as they are proficient divers that can reach considerable depths (down to >50 m), and therefore there is a risk that the birds still get caught on hooks while sinking, or even once the line is settled. In addition, shags are very coastal seabirds, and hence they can be more vulnerable to interaction with recreational fishing from shore.

Out of 61 shags banded during the first two years of study, at least 15% either carried hooks at the moment of their capture or were later detected with them. We found various hook sizes, corresponding to both professional (longline) and recreational fishing (angling). The hooks were either inside the digestive tract (presumably swallowed with the bait) or stuck to the skin (usually after the bird got entangled with the attached line). Some birds can live for a while with the hooks, but they are expected to eventually end up dying.

Of the shags that arrived to the Wildlife Recovery Centre Torreferrussa in the last years, more than half carried hooks or showed direct evidence of having been accidentally caught by a fishing gear, either professional and recreational. The remaining birds showed weaknesses or injuries of unknown origin, and in most of them the interaction with fisheries could not be ruled out.

It turns out that in the most important and well studied roosting sites in the Catalan coast (Sant Pol-Calella, Arenys and Blanes) tend to be areas highly used by anglers. That is why we consider this as a major threat for the species in our study area. These sensitive areas are rocky coves with small sandy beaches, isolated rocks near the coast or breackwatrs.

Our work combines information from shags either observed on the coast, captured for banding or admitted to Wildlife Recovery Centres. To determine the type of fishing that caused the accidental capture. These preliminary results show the need of urgent action in sensitive areas, particularly roosts, where angling should be particularly well regulated. 

Bone scan whit two hooks
© Mònica Alonso

  
Hook stuck in the neck
 © Enric Badosa

 
Hook inside 
© Enric Badosa

  
Beak broken by hook
© Carles Tobella

 
Angling hook extracted from inside the shag
© Mònica Alonso


/CAT
Captures accidentals, el taló d’Aquiles dels corbs marins emplomallats 

Com passa per a diverses espècies d’ocells marins, les captures accidentals representen un dels principals factors d'amenaça per al corb marí emplomallat. Dins la nostra àrea d'estudi es presenten en diferents formats. D'una banda el sector professional amb el palangre de fons, el palangró i el tresmall, i ocasionalment les nanses. Per altra, el sector recreatiu, especialment la pesca amb canya des de la costa, molt practicada i amb diferents disciplines. La manca d’una regulació adient i de control, fan especialment preocupant la darrera.

El problema de les captures accidentals ha rebut força atenció en els darrers anys arreu del món, i diversos estudis han contribuït a desenvolupar mesures de mitigació. Això és especialment cert per a determinats arts (com els palangres) i espècies (com les baldrigues). Per exemple, l’ús de “línies espantaocells” allunyen els ocells dels hams durant la calada de l’art, que és quan solen quedar enganxades. O l’ús de pesos addicionals fan que l’art s’enfonsi més ràpid i quedi lluny de l’abast de molts ocells. Aquestes mesures poden perdre eficàcia en el cas del corb marí emplomallat, doncs es tracta d'una espècie bussejadora, que pot pescar a fondàries de fins a més de 50 metres, i per tant existeix el risc que els ocells quedin enganxats en els hams a més fondària, fins i tot un cop calats. A més, el corb marí emplomallat és un ocell marí molt costaner, i això el pot fer més vulnerable a la interacció amb la pesca esportiva des de costa.

Dels 61 corbs marins anellats durant els dos primers anys de l'estudi, al menys un 15% es van capturar amb hams o van ser detectats posteriorment amb aquests. N’hem trobat de diverses mides, tant professionals (palangre) com de pesca recreativa (canya). Hem trobat hams al tracte digestiu (presumiblement per ingestió de l’ham amb esquer), així com d’altres clavats a la pell (generalment degut a l’embolic dels ocells amb els fils de niló). Alguns ocells poden viure un cert temps amb l'ham, però és previsible que a la llarga acabin morint.

Dels individus ingressats al Centre de Recuperació de Fauna de Torreferrussa, més de la meitat portaven un o més hams o mostraven indicis directes d’haver estat capturats accidentalment per alguna art de pesca, tant professional com recreativa. La resta ingressen debilitats o tenen traumatismes d’origen desconegut, on tampoc es pot descartar la interacció amb la pesca.

Es dóna el cas que en els dormidors i posadors diürns més importants i ben estudiats (Calella-Sant Pol, Arenys i Blanes), acostumen a ser zones molt freqüentades per pescadors de canya. És per això que considerem aquesta com una de les principals modalitats de pesca que afecten a l'espècie a la nostra àrea d'estudi. Aquestes zones sensibles són cales rocoses amb petites platges sorrenques, roques aïllades properes a la costa i espigons de ports o protectors de platges. 

El nostre treball combina informació de corbs marins observats a la costa, capturats per anellament i ingressats als Centres de Recuperació de Fauna. Per trobar indicis i determinar la modalitat de pesca que ha produït la captura accidental. Amb aquests resultats preliminars considerem urgent actuar a les zones sensibles, creant espais d'exclusió de pesca esportiva.


/CAST
Capturas accidentales, el talón de Aquiles de los cormoranes moñudos

Tal y como pasa en diferentes especies de aves marinas, las capturas accidentales representan uno de los principales factores de amenaza para el cormorán moñudo. Dentro de nuestra área de estudio se presentan en diferentes formatos. Por una parte el sector profesional con el palangre de fondo, el palangrillo y el trasmallo, y ocasionalmente las nasas. Por otra, el sector recreativo, especialmente la pesca con caña des de la costa, muy practicada y con distintas disciplinas. La ausencia de una regulación adecuada y de control, hacen especialmente preocupante la última.

El problema de las capturas accidentales ha recibido bastante atención en los últimos años en todo el mundo, y varios estudios han contribuido a diseñar medidas de mitigación. Éstas son especialmente buenas para determinadas artes (como los palangres) y especies  (como las pardelas). Por ejemplo, el uso de “líneas espantapájaros” alejan las aves de los anzuelos durante el calado del arte, que es cuando suelen quedarse atrapadas. O el uso de pesos adicionales, hacen que el arte se hunda más rápido y quede lejos del alcance de muchas aves. Estas medidas pueden perder eficacia en el caso del cormorán moñudo, al tratarse de una especie buceadora, con capacidad para pescar a profundidades de 50 metros o superiores, y por tanto existe el riesgo de que queden capturados en los anzuelos a más profundidad, incluso una vez calados. Además, el cormorán moñudo es una ave marina muy costanera, este hecho puede hacerle más vulnerable a la interacción con la pesca recreativa des de la costa.

De los 61 cormoranes anillados durante los dos primeros años de estudio, por lo menos un 15% se capturaron con anzuelos en su cuerpo o fueron detectados posteriormente con estos. Hemos encontrado anzuelos de diferentes tamaños, tanto profesionales (palangre) como de pesca recreativa (caña). Hemos encontrado anzuelos en el tracto digestivo (presumiblemente por ingestión del cebo), así como otros clavados en la piel (generalmente debido al enredo de las aves con el sedal). Algunas aves pueden vivir un cierto tiempo con el anzuelo, pero es previsible que a la larga acaben muriendo. 

De los individuos ingresados al Centre de Recuperació de Fauna de Torreferrussa, más de la mitad tenían uno o más anzuelos o mostraban indicios directos de haber estado capturados accidentalmente por alguna arte de pesca, tanto profesional como recreativa. El resto ingresan debilitados o tienen traumatismos de origen desconocido, donde tampoco se puede descartar la interacción con la pesca. 

Se da el caso que en los dormideros y reposadores diurnos más importantes y bien estudiados (Calella-Sant Pol, Arenys y Blanes), acostumbran a ser zonas muy frecuentadas por pescadores de caña. Es por esto que consideramos esta como una de les principales modalidades de pesca que afecten al especie a nuestra área de estudio. Éstas zonas sensibles son calas rocosas con pequeñas playas arenosas, rocas aisladas próximas a la costa y espigones de puertos o protectores de playas.

Nuestro trabajo combina información de cormoranes observados a la costa, capturados para anillamiento y ingresados a los Centros de Recuperación de Fauna. Para encontrar indicios y determinar la modalidad de pesca que ha producido la captura accidental. Con estos resultados preliminares consideramos urgente actuar a las zonas sensibles, creando espacios de exclusión de pesca deportiva.

 


jueves, 18 de febrero de 2016

CATALÀ
El dia 16 de gener i avui, en Carles i l'Enric  hem visitat el dormidor de la punta Santa Anna, Blanes. Encara hi ha 18 individus. Per altra banda a Arenys i Calella ja no hi dorm cap individus. A Blanes a més hem llegit quatre anelles, E29 (anellat el 8 d'octubre de 2015 a Arenys), E39 (anellat el 9 de novembre de 2015 a Calella ), E48 (anellat el 28 de desembre de 2015 a Arenys) i E51 (anellat a Arenys el 19 de gener de 2016). A E29 també se l'ha vist a Palamós, E39 a l'Estartit (fet ja comentat en aquest blog) i E51 a Barcelona. Això demostra la gran mobilitat dels individus immadurs que romanen aquestes dates per la costa Catalana.

CASTELLANO
El día 16 de enero y hoy, Carles y Enric hemos visitado el dormidero de la Punta Anta Anna, Blanes. Aún hay 18 individuos. Por otro lado en Arenys y Calella ya no duerme ningun cormorán. En Blanes estos días se ha leido cuatro anillas de PVC, E29 (anillado el de octubre de 2015 en Arenys), E39 (anillado el 9 de noviembre de 2015 en Calella), E48 (anillado el 28 de diciembre de 2015 en Arenys) i E51 (anillado el 19 de enero de 2016). a E29 también se le ha visto en Palamós, a E39 en l'Estartit (ya comentado en un apunte anterior en este blog) i E51 en Barcelona. Esto demuesra la gran mobilidad de los individuos inmaduros que permanecen en estas fechas en la costa Catalana.

ENGLISH
The last 16th of January and today, Carles and Enric have visited the Punta Santa Anna roost, in Blanes. Two days ago, it was 18 individuals. By the other hand, nowadays, in Arenys and in Calella, no one cormorant is sleeping there. During these two last days, in Blanes, four plastic rings have been read, E29 (ringed at October 8th, 2015 in Arenys), E39 (ringed at November 29th, 2015 in Calella), E48 (ringed at December 28th, 2015 in Arenys) and E51 (ringed at January 19th, 2016 in Arenys). Before today, E29 has been sighted in Palamós,  E39 has been sighted in l'Estartit and E51 in Barcelona. These movements show the great mobility of immature individuals than remain during these dates in Catalan Coast.


Historial de E51.

jueves, 11 de febrero de 2016

Parasitology of Mediterranean Shags (Phalacrocorax aristotelis desmarestii) in Catalan Coast

/ENG
We continue with the analysis of the digestive tracts. Our aim is to assess the abundance and diversity of parasites there, i.e. counting all individuals and identifying them at the species level. We were struck by the abundance of parasites in the stomachs examined. Values turn up to be pretty high. For instance, we examined a juvenile collected in autumn with a total of 165 parasites, including males, females and larval stages, and an second year bird collected in summer with a total of 264 individuals in larval stages. All parasites examined so far were identified as Contracaecum sp., likely C. rudolphii.

This study is based on those birds collected and stored by the Wildlife Recovery Centres of the Catalan Government,  and counts with the direct support of Dr. Margarida Casadevall, from the Animal Biology Research Group of the University of Girona. We’d like to express our most sincere thanks to all of them.

/CAT
Seguim amb les anàlisis dels tractes digestius, on intentem quantificar i determinar les espècies de paràsits presents. Ens crida l'atenció les abundàncies existents en els estomacs examinats. Estaríem parlant d'uns valors força elevats, d'un exemplar juvenil a la tardor amb un total de 165, entre mascles, femelles i estadis larvaris; i d'un exemplar immadur de segon any a l'estiu amb un total de 264 individus en estadis larvaris. Tots ells del gènere Contracaecum sp. possiblement de l'espècie rudolphii.

En aquest estudi es treballa sobre els individus morts i ingressats als Centres de Recuperació de Fauna Salvatge de la Generalitat de Catalunya. I amb el suport de la Dra. Margarida Casadevall del Grup de Recerca de Biologia Animal de la Universitat de Girona. Agrair des d'aquí l'interès mostrat per part de tots ells.

/CAST
Seguimos con los análisis de los conductos digestivos, en ellos intentamos cuantificar y determinar las especies de parásitos presentes. Nos llama  la atención las abundancias presentes en los estomagos examinados. Estaríamos hablando de unos valores bastante elevados, de un ejemplar juvenil en otoño con un total de 165, entre machos, hembras y estadios larvarios; y de un ejemplar inmaduro de segundo año en verano con un total de 264 individuos en estadios larvarios. Todos ellos del género Contracaecum sp. posiblemente de la especie rudolphii.

En este estudio se trabaja sobre los individuos muertos e ingresados en los Centres de Recuperació de Fauna Salvatge de la Generalitat de Catalunya y con el soporte de la Dra. Margarida Casadevall del Grup de Recerca de Biologia Animal de la Universitat de Girona. Agradecer desde aquí el interés mostrado  por todos ellos.  

 Male Contracaecum sp., detail of the head 
© Margarida Casadevall

 Female Contracaecum sp., detail of the tail
© Margarida Casadevall

Male Contracaecum sp., tail
© Margarida Casadevall

El pasado sábado 30 de enero "el Centre de Recuperació de Fauna Salvatge de Torreferrussa" nos brindó la oportunidad de examinar los cadáveres de seis individuos antes de que se es practicarà la necropsia. Pudimos anotar mucha información, como medidas, muda y sexado. De los seis uno provenia de Mataró, dos de Palamós, dos de Roses y uno de Platja d'Aro. Esperamos el resultado de las necropsias.

Entre los cadáveres había L52, marcado por Félix de Pablo el 12 de marzo de 2014 en e Illa de l'Aire, Menorca y encontrado muerto el 6 de julio de 2015 en Roses, Girona, a 289 Km y 489 días después.

Joan tomando medidas de uno de los cadáveres.

Examinando la muda de un cadàver
Historial de L52.

lunes, 1 de febrero de 2016

Una noticia agridulce. El pasado 18 de enero se encontró al primer ave marcada en Calella, en Menorca. Fue en "Es Guix de Fornells" y por desgracia el animal estaba muerto. La noticia el encuentro nos lo mandó Félix de Pablo, y aún queda pendiente de conocer las cuasas de la muerte y si el cadaver era fresco o no. H45 se anilló el 31 de julio del 2014 en Calella de la Costa y 536 días más tarde a 212,6 kilómetros de distancia, ha aparecido muerto. 

Historial H45.

H45 el día de su captura.