martes, 22 de agosto de 2017

Capture number 100!!!

CATALÀ
El passat dia 19 d'agost es va capturar a Arenys E89. Això no tindria res d'important si no fos que es tracta del ocell número 100 marcat a Catalunya des de 2014 .

CASTELLANO

El pasado día 19 de Agosto se capturó en Arenys E89. Esto no tendría nada especial si fuera porqué E89 es el cormorán número 100 marcat en Catalunya des de 2014.

ENGLISH

During 19th of August E89 was captured in Arenys de Mar. It doesn't look unnormal but is especial becouse is the bird number 100 tagged in Catalonia since 2014.

Leg of E89 

Head of E89.

lunes, 21 de agosto de 2017

Capture day

CATALÀ

El passat 9 d'agost vàrem capturar a Calella dos ocells E85 i E86, i a Arenys E87 i E88.

CASTELLÀ

El passado día 9 de Agosto se capturó en Calella a E85 y E86, y en Arenys E87 y E88

ENGLISH

During the 9th of August it was captured in Calella E85 and E86, and in Arenys E87 and E88.

Leg of E85

Head of E85
Leg of E86

Head of E86

Leg of E87

Head of E87
Leg of E88

Head of E88


miércoles, 9 de agosto de 2017

Capture days

CATALÂ

Són ja dos els dies que s'ha capturat aquesta temporada, el dia 3 de Juliol a Calella, on es va marcar a E74, i E75, i el dia 23 de Juliol a Calella, on es va marcar E76 i recapturar E56, i a Arenys on es va capturar E76, E77, E78, E79, E80, E81, E82, E83 i E84, i es va recapturar E45.

CASTELLANO

Ja son dos días que se ha capturado cormoranes, el día 3 de julio en Calella, donde se marcó E74 y E75, y el día 23 de julio en Calella, donde se marcó a E76 i recapturó a E56, y en Arenys se capturó E76, E77, E78, E79, E80, E81, E82, E83 y E84, y recapturó E45.

ENGLISH

During this season we captured two days, 3th of july in Calella, where E74 and E75 were tagged, and 23th of the same month in Calella, where E76 was tagged and E56 was recaptured, and in Arenys where E76, E77, E78, E79, E80, E81, E82, E83 and E84 were tagged and E45 was recaptured.

Arenys 

Joan and Carles


Ringing grup close to NII
    

lunes, 5 de junio de 2017

Sighting of two birds from Isla Grosa in Granada


Castellano

Nos llegan desde Granada, el avistamiento de dos individuos de los marcados en Isla Grosa. Son B31, anillado en 2016 y B45 anillado en 2017, los dos como pollos.
Ambos fueron avistados en Cabo Sacratif por Juan Pérez Contreras y Beatriz Pérez Machado dentro de un grupo de 15 individuos. Tan solo 21 días antes, B45 aún estaba en Isla Grosa. La distancia mínima por la costa entre la localidad de anillamiento y la de recuperación es de 293 km.
Se trata de los primeros avistamientos de aves marcadas con PVC más al oeste del Cabo de Palos y los primeros de los anillados en Isla Grosa que se ven fuera de la Región de Murcia.
English

We have recent sightings in Granada of two marked birds in Grosa Island. They are B31, ringed in 2016 and B45, ringed in 2017, both as chicken.
Both were sighted in Sacratif Cape by Juan Pérez Contreras and Beatriz Pérez Machado in a flock of 15 birds. Only 21 days before, B45 was still in Grosa Island. Minimun distance along the coast between ringing and recovery place is 293 Km.
These are firsts sightings of marked birds with colour rings that are farther west from Palos Cape and first of the ones ringed in Grosa Island outside of Murcia Region.

                                                 Foto de Juan Pérez Contreras

miércoles, 24 de mayo de 2017

Curious data, or not...

CATALÀ

En aquest blog ja s'ha fet algunes entrades sobre H44, ocell anellat el 2014 a Calella i trobat criant a Mallorca el 2017 per Mirella Zedeers. Doncs bé, ella va veure per últim cop a H44 a Mallorca el passat 29 d'abril, i en Carles Tobella l'ha tornat a veure al dormidor de Calella el cinc onze més tard, el dia 9 de maig. El més sorprenent és que H44 ha deixat la seva parella cuidant els dos polls, que curiosament han tirat endavant fins a dia d'avui.

CASTELLÀ

En este blog ya se ha hecho algunas entradas sobre H44, ave marcada en 2014 en Calella y encontrado criando en Mallorca por Mirella Zedeers. Bien, ella lo vió en Mallorca por última vez el pasado 29 de Abril, y Carles Tobella la ha visto en el dormidero de Calella once días más tarde, el día 9 de Mayo. Lo más sorprendente es que su pareja ha conseguido criar sus dos pollos correctamente hasta día de hoy.

ENGLISH

In this blog has already made some entries on H44, bird tagged in 2014 in Calella and found breeding in Mallorca by Mirella Zedeers. Well, she saw it on Mallorca last April 29, and Carles Tobella has seen it in the Calella’s roost five days later, on the 14th of May. The most surprising thing is that its couple has managed to raise her two chicks correctly until today.

H44 in Calella 9th of May (photo Carles Tobella).

Nest of H44 24th of May with two chikcs and H44 pair (Photo Mirella Zedeers).
H44 Historial.

lunes, 15 de mayo de 2017

Ringed nest survey

CATALÀ

El passat dia 12 es va visitar el niu on els dos polls van ser anellats el 24 d'abril, 14 dies abans. Doncs bé, només hi ha un poll, E73, el poll més petit dels dos que es van anellar. E72, ha saltat? O ha mort? De moment no ho sabem.

CASTELLÀ

El pasado día 12 se visitó el Nido donde el día 24 de Abril se anillaron 2 pollos, 14 días antes. Pues bien, solo hay un pollo, E73, el pollo menor de los dos que se anillaron. E72, ¿ha saltado? O ¿ha muerto? De momento no lo sabemos.

ENGLISH
 
Last 12th was visited the Nest where on April 24 were 2 chicks were tagged, 14 days before. Well, there is only one chick, E73, the smaller chick of the two that were ringed. E72, have you jumped? Or is he dead? At the moment we do not know it.
 
Surveyed nest

Adult and chikc

E73 on its nest
 

 


domingo, 7 de mayo de 2017

Everything is OK

CATALÀ

El passat dia 4 es va visitar el niu marcat a la Costa Brava, i els polls estan bé i creixen correctament.

CASTELLÀ

El pasado día 4 se visitó el Nido marcado en la Costa Brava, y los pollos están bien y crecen correctamente.

ENGLISH

On the fourth visit the nest was tagged on the Costa Brava, the chicks are growing well and correctly.

Two chikcs and two adults un the nest

 
E73 asking for food.

martes, 2 de mayo de 2017

First nest ringed in Catalonia

CATALÀ

Aquest passat dia 28 d'abril, s'ha anellat per primer cop un niu de corb marí emplomallat a Catalunya. Els dos polls van ser anellats amb anelles metàl·liques i anelles de PVC amb la inscripció E72 i E73. L'anellament va ser un èxit tot i les dificultats d'accés. Sort del ràpid tràmit dels permisos per part del Departament, gràcies a en Ricard Gutiérrez, vam poder anellar-los amb la mida adequada, tal i com ens van assessorar els companys de Múrcia.

CASTELLANO

Este pasado día 28 de abril, se ha anillado por primera vez un nido de cormorán moñudo en Cataluña. Los dos pollos fueron anillados con anillas metálicas y anillas de PVC con la inscripción E72 y E73. El anillamiento fue un éxito a pesar de las dificultades de acceso. Suerte del rápido trámite de los permisos por parte del Departamento, gracias a Ricard Gutiérrez, pudimos anillarlas con ka tamaño adecuado, tal como nos asesoraron los compañeros de Murcia.

ENGLISH

The last 28th of April, a shag nest has been ringed for the first time in Catalonia. The two chicks were ringed with metal rings and PVC rings with the inscription E72 and E73. The ringing was a success despite the difficulties of access. Thanks to the rapid processing of permissions by the Department, thanks to Ricard Gutiérrez, we were able to ring them with the right size and age, as advised by our colleagues in Murcia.Nest before to be ringed.

Raül, Joan and Guillem watching and discussing how to reach the nest.
Nest wall.
Joan reaching the nest, and the nest.
Enric in the wàter, just in case (Photo Joan Grajera).

Enric very wet.
Joan capturing the chicks
Chiks ringeds by Joan, Carles and Raül (Photo Carles Tobella)

PVC ring (Photo Carles Tobella)miércoles, 26 de abril de 2017

Costa Brava connection

CATALÀ

Des de que va començar el seguiment del corb marí al Maresme, un dels objectius ha estat veure d'on i on anaven els individus estiuejants a la comarca. La connexió Menorca va quedar clara de seguida, amb onze ocells menorquins vistos a la zona, i un marcat a Calella trobat mort al la Illa. A més un individus anellat a l'Aire el 2008, s'ha anat veient any rere any a la costa catalana.

També hem escatit la connexió amb Mallorca per la dispersió d'immadurs, veieu E27, i nidificants, veieu H44, tots dos ocells que ja n'hem parlat en aquest bloc.

En canvi a la Costa Brava només hi havia indicis de dispersió, molts individus vistos a Blanes, alguns a Tossa i Palamós.

Doncs bé, el passat 16 de març en Josep Maria Bas veu a E32 a Sant Feliu de Guíxols, i el 7 d'abril en Josep Maria juntament amb en Carles Tobella veuen a E32 amb E26 criant al mateix lloc. E26 va ser anellat el 23 de setembre de 2015 com a mascle adult, i E32 va ser anellat el 29 d'octubre de 2015 como hembra de segundo año ambdós a Arenys de Mar.

CASTELLANO

Desde que empezamos el seguimiento del cormorán moñudo en el Maresme, uno de los objetivos ha sido averiguar donde iban y de donde venían los individuos que estivan en la comarca. La conexión con Menorca quedó clara desde el principio, con once lecturas de aves menorquines en la zona, i un individuo marcado en Calella i encontrado muerto en la Isla. Además un individuo anillado en la Illa de l'Aire en 2008, se ha visto año tras otro en la costa catalana.

 También se ha descubierto la conexión con la isla de Mallorca para la dispersión de inmaduros, vean E27, y nidificantes, vean H44, de estas dos aves ya hemos hablado en este bloc.

Pues bien, el pasado 16 de Marzo  Josep Maria Bas  vio a E32 en Sant Feliu de Guíxols, y el 27 de Abril, junto con Carles Tobella vieron a E32 con E26 criando en el mismo lugar. E26 se anilló  el 23 de Setiembre de 2015 como macho adulto y E32 se anilló el 29 de Octubre de 2015 como hembra de segundo año, ambos en Arenys de Mar.

ENGLISH

Since the beginning of the monitoring of the shag in the Maresme, our objectives has been to find out where the individuals who were in the region came from and where they go. The connection with Menorca was clear from the beginning, with eleven readings of Menorcan birds in the area, and an individual marked in Calella and found dead on the Island. In addition, a shag ringed in the Illa de l'Aire in 2008, has been seen every year on the Catalan coast.

It has also been discovered the connection with the island of Mallorca for the dispersion of immature, see E27, and nesting ones, see H44, of these two birds we have already spoken on this pad.


Well, on March 16 Josep Maria Bas saw E32 in Sant Feliu de Guixols, and on April 27, together with Carles Tobella they saw E32 with E26 nesting in the same place. E26 was ringed on September 23, 2015 as an adult male and E32 was ringed on October 29, 2015 as a second year female, both in Arenys de Mar.

E26 in Calella

E26 Historial

E32 in Arenys de Mar

E32 Historial
  

viernes, 21 de abril de 2017

They are back

CATALÀ

Després de tota la temporada d'hivern, la setmana passada ja es va començar a veure corb marins emplomallats prop del dormidor de Calella, Barcelona.

CASTELLANO

Después de la temporada de invierno, la semana pasada se vieron ya individuos de cormorán cerca del dormidero de Calella, Barcelona.

ENGLISH

After winter season, during last week was possible to see shag individuals close to Calella roost, Barcelona.

Very good news!!!

CATALÂ

Ja fa dies que en una entrada anterior explicava que el niu d'H44 controlat per la Mirella Zeeders a Mallorca, havia perdut la posta. Doncs bé, el passat 6 de març va confirmar que havien fet una nova posta, una posta de reposició!!!
El dia 4 d'abril la Mirella, va poder confirmar que havia nascut un poll!!
Avui els polls estan bé i creixen correctament!!!!

CASTELLANO

Hace días que en una entrada anterior explicaba que el nido de H44, controlado por Mirella Zeeders en Mallorca, perdió la puesta. Pues bien, el pasado 6 de Marzo confirmó que habían hecho una nueva puesta, una puesta de reposición!!!

El día 4 de Abril, Mirella pudo confirmar que ya había nacido un pollo!!!

Hoy los pollos están bien y crecen correctamente!!!

ENGLISH

Days ago, in one blog entrance, I explained that H44 nest, surveyed by Mirella Zeeders in Mallorca, lost its eggs. But in 6th of March, Mirella could confirm that the pair had lied eggs again!!!
 

At 4th of April, Mirella confirmed that a chick was born!!!

 
Today chicks are fine and growing rigth!!!Male with an egg (photo Mirella Zeeder).

Male feeding a chick (photo Mirella Zeeders)

Nest yasterday (photo mirella Zeeders)
domingo, 9 de abril de 2017

B01 criando en Isla Grosa

El jueves pasado nos llevamos una sorpresa al descubrir que B01 está criando en Isla Grosa. Se trata de un nido que el pasado 27 de febrero, cuando realizamos los anillamientos, estaba vacio pero la semana pasada nos dimos cuenta de que estaba ocupado. La sorpresa fue descubrir que uno de los padres era B01, del primer nido que anillamos en 2015, y que con tan solo 2 años de edad ya se está reproduciendo. El nido tiene al menos dos pollos.
De los anillados en Isla Grosa, es el primero del que sabemos que se reproduce. David Alvarez nos comenta que, aunque lo normal es que la primera reproducción tenga lugar  a los 3 años, un 20% de la población ya lo hace al segundo año de vida, normalmente machos que se emparejan con una hembra que ha enviudado.

Segunda puesta en Isla Grosa?

El pasado miércoles pudimos ver que había un adulto incubando en uno de los nidos donde ya habíamos anillado un pollo el 27 de febrero. Al día siguiente pudimos comprobar que tenía 3 huevos.  Segunda puesta? o será otra pareja usando el ismo nido? Tan solo un día antes, estuvimos viendo como el pollo anillado en febrero era cebado por uno de los padres ya fuera del nido.

martes, 14 de marzo de 2017

Anillamientos en Isla Grosa

Entre el pasado 27 de febrero y el 10 de marzo realizamos los anillamiento de pollos en Isla Grosa (Murcia). En total hemos podido anillar 14 pollos de 8 nidos distintos (B36 a B50). La mayoría de los pollos fueron anillados el 27 de febrero en el que la mayoría de los pollos estaban para anillar. El día 10, ya habían volado la mayoría de los pollos y tan solo anillamos en un nido que va más retrasado.

Pedro con B49 y los Agentes Forestales


Nos ha sorprendido que en la mayoría de los nidos tan solo ha habido un pollo y solo en uno había tres pollos. Parece que los temporales del invierno deben haber hecho mella y se han notado en una productividad más baja que en los años anteriores.

Nuevo nido en la cara sur de Isla Grosa con dos pollos el 10 de marzo


El 10 de marzo también visitamos la Isla de Escombreras y la Isla de las Palomas en Cartagena. En ambas han criado los cormoranes moñudos aunque llegamos tarde para saber el número de nidos. Tan solo dos nidos ocupados en Escombreras pero a juzgar por la cantidad de pollos que había en el entorno de Palomas, es fácil que se hayan superado las 10 parejas entre las dos islas.

Este año, por suerte, estamos contando para los anillamientos con financiación de la Oficina de Impulso Socioeconómico para el Medio Ambiente de la Región de Murcia.

martes, 7 de marzo de 2017

Very bad news!!!

CATALÀ

El passat dia 5 de febrer el temporal va emportar literalment el niu que estàvem controlant a la Casta Brava... quina desgràcia.

CASTELLÀ

El pasado dia 5 de Febrero el temporal se llevo literalment el Nido que controlavamos en la costa Brava... una desgracia.

ENGLISH

During 5th of febraury, the strom teared off the monitored nest in Costa Brava, ... It has been a disaster.

Nest absolutely destroyed by the storm.

Ringing in l'Illa de l'Aire, Menorca


Primera visita a la colònia de l’illa de l’Aire, Sant Lluís, Menorca.

Els passats dies 20 i 21 de febrer, els ornitòlegs Raül Escandell i Santi Catchot van dur a terme la primera visita de control a la colònia de cria del corb marí emplomellat situada a l’illa de l’Aire, Menorca. Es varen revisar els nius antics coneguts i els llocs on podria haver algun niu nou. Els resultats van ser prou possitius, tenint en compte la mala temporada de cria de l’any passat.

En aquests moments hi ha un mínim de 15 nius actius més tres de possibles que no es varen poder prospectar, dels quals trobam 6 nius amb 3 ous, 4 nius amb dos polls (des d’acabats de nèixer fins a crescuts mida adult), un niu amb un poll i un ou, un altre niu amb un poll acabat de nèixer i dos ous i per acabar tres nius ben arreglats que encara no tenen posta. Es pot comprovar amb aquestes dades l’amplada de l’època de cria d’aquesta espècie, amb nius amb polls a punt de sortir del niu i altres que encara no han començat, essent una de les espècies amb el període de cria més llarg.

Durant aquest control es van anellar dos exemplars adults i dos polls molt crescuts. També vàrem poder comprovar la presència d’alguns exemplars adults ja anellats fa uns anys, en concret es varen poder llegir les anelles L67, L42 i J79, aquesta més antiga i sempre criant al mateix niu!

 

CASTELLÀ

 

Primera visita a la colonia de cría de la isla del Aire, Sant Lluís, Menorca.

Los pasados ​​días 20 y 21 de febrero los ornitólogos Raül Escandell y Santi Catchot llevaron a cabo la primera visita de control a la colonia de cría del cormorán moñudo situada en la isla del Aire, Menorca. Se revisaron los nidos antiguos conocidos y las zonas donde podría haber algún nido nuevo. Los resultados fueron bastante positivos, teniendo en cuenta la mala temporada de cría del año pasado.

En estos momentos hay un mínimo de 15 nidos activos más tres posibles que no se pudieron prospectar, de los que encontramos 6 nidos con 3 huevos, 4 nidos con dos pollos (desde recién nacidos hasta crecidos tamaño adulto), un nido con un pollo y un huevo, otro nido con un pollo recién nacido y dos huevos y por último tres nidos en construcción que aún no tienen puesta. Se puede comprobar con estos datos como abarca desde finales de año hasta bien entrada la primavera la época de cría de esta especie, con nidos con pollos a punto de salir del nido y otros que aún no han comenzado, siendo una de las especies con el periodo de cría más largo.

Durante este control se anillaron dos ejemplares adultos y dos pollos muy crecidos. También pudimos comprobar la presencia de algunos ejemplares adultos ya anillados hace unos años, en concreto se pudieron leer las anillas L67, L42 y J79, esta más antigua y siempre criando en el mismo nido!
 
Santi subjectant a un adult

Detall del cap d'un adult

Detall del cap d'un poll

Santi subjectant un poll