lunes, 6 de julio de 2020

GPS GSM place

CATALÀ

Després de tants dies immobilitzats per el Covid-19, hem re-emprès el treball amb el corb marí emplomallat. Aquest cop hem pogut col·locar un GPS GSM a un adult de corb marí emplomallat a Arenys de Mar. A veure si funcionen millor que els col·locats al 2018. Hi erem presents Pito Bas, Jaume Remot, Carles Tobella, Guillem Arrufat, Marc Illa i Enric Badosa.

CASTELLÀ

Después de tantos días inmovilizados por el Covid-19, hemos re-emprendido el trabajo con el cormorán moñudo. Esta vez hemos podido colocar un GPS GSM a un adulto de cormorán moñudo en Arenys de Mar. A ver si funcionan mejor que los colocados en el 2018. Estubimos presentes Pito Bas, Jaume Remot, Carles Tobella, Guillem Arrufat, Marc Illa y Enric Badosa.

ENGLISH
After so many days immobilized by the Covid-19, we have re-started the work with the shags. Yasterday, we have been able to place a GSM GPS on an adult shagt in Arenys de Mar. We wish it is going to work better than those placed in 2018. Pito Bas, Jaume Remot, Carles Tobella, Guillem Arrufat, Marc Illa and Enric Badosa were present.

Pito and Jaume
Guillem before to release the bird.
jueves, 5 de marzo de 2020

Catalunya/Murcia Connection

CATALÀ

El passat dia 3, es va produir una gran notícia, l'Antonio Fuentes i l'Ángel Sallent van veure a K53 al Cabo Palos, Múrcia, prop de la Manga del Mar Menor. K53 va ser marcat el 1 d'agost de 2019 a Calella de la Costa, com a juvenil de l'any, on va romandre fins al 17 de setembre. 214 dies després de l'anellament es va desplaçar 525 km. Aquest desplaçament és el més gran registrat a la Mediterrània Ibero/Balear.

CASTELLANO

El pasado día 3 se produció una gran notícia, Antonio Fuentes y Ángell Sallent vieron a K53 en el Cabo Palos, Murcia, cerca de la Manga del Mar Menor. K53 fue marcado el 1 de Agosto de 2019 en Calella de la Costa, como juvenil del año, donde se le vió hasta el 17 de Septiembre. 214 días después de su anillamiento se desplazó 525 km. Este desplazamiento es el mayot registrado en el Mediterráneo Ibero/Balear.

ENGLISH

This week, at 3rd of March, Antonio Fuentes and Ángel Sallent sigthed K53 in Cabo Palos, Murcia. K53 was tagged at August first in Calella de la Costa, as first year inmature. 214 days later this bird moved 525 km. This movement is the largest one recorded in Ibero/Balear Sea.K53 leg, during tagging daymartes, 12 de noviembre de 2019

Capture day

CATALÀ

El passat 10 de novembre es van capturar 4 individus a Calella. K74, K75 K76 i K77.

CASTELLANO

El pasado 10 de noviembre se capturaron 4 individuos en Calella. K74, K75 K76 i K77.

ENGLISH

During 10th of November 4 individuals were captured in Calella. K74, K75 K76 i K77.Capture day

CATALÀ

El passat 24 d'octubre vam capturar 9 individus entre Calella i Arenys de Mar. K65, K66, K67, K68, K69, K70, K71, K72 i K73.

CASTELLANO

El pasado 24 de octubre se capturaron 9 individuos entre Calella y Arenys de Mar. K65, K66, K67, K68, K69, K70, K71, K72 i K73.

ENGLISH

During 24th of October 9 individuals were captured between Calella and Arenys de Mar. K65, K66, K67, K68, K69, K70, K71, K72 and K73.viernes, 2 de agosto de 2019

Capture day

CATALÀ

Aquest estiu ja hem començat la campanya de captures. El dia 10 de juliol es va capturar a Calella K52 i recapturar K20. Ahir, també a Calella,  es va capturar K53, K54 i K55, i recapturar a E66.

CASTELLANO

Este verano ya hemos empezado la campaña de capturas. El 10 de Julio se capturó K52 y se recapturó K20. Ayer, también en Calella,  se capturó a K53, K54 y K55, y se recapturó a E66.

ENGLISH

This summer, we have started the captures survey. In 10th of july it was captured K52 and K20 was recaptured. Yasterday, K53, K54 and K55 were captured, and E66 recaptured, in Calella too.

miércoles, 20 de marzo de 2019

Nest monitoring

CATALÀ
El passat cap de setmana 9-10 de març,  l’equip format per en Carles Tobella i en Guillem Arrufat, va realitzar el cens de parelles nidificants en una de les zones amb més nius de la Costa Brava mitjançant el kayak com a transport. Aquest mètode permet explorar amb molt de detall tots els penya-segats i et permet acostar-te relativament força als nius sense molestar als corbs marins.
El dia 9 es van comptabilitzar un total de 16 nius, 15 des del kayak i un, conegut de l’any anterior i que no es pot veure des del mar. Aquest niu en concret, estava ocupat i es va poder capturar l’adult, sent així el primer adult reproductor anellat a Catalunya durant l’època de cria. Es tracta d’una femella marcada amb la corresponent anella metàl·lica i PVC amb codi K33. Es va alliberar al mateix forat on s’havia capturat i es va quedar cuidant el niu.
El dia 10 es va continuar direcció sud, a partir d’on ho havíem deixat el dia anterior. En aquest tram, es van comptabilitzar 8 nius més.
Posteriorment, el passat 16 de març, es van tornar a revisar alguns nius, considerats accessibles pel mateix equip, des del mar. Els nius amb més interès, eren dos localitzats a la zona prospectada el dia 9, on ja es va veure polls, de pocs dies d’edat, en un dels nius. Llavors, després d’una inspecció visual prèvia, es va decidir anellar els polls del primer niu. En aquest cas van ser anellats 2 polls d’entre 25 i 30 dies d’edat, marcats amb les corresponents anelles metàl·liques i les PVC amb codi K38 i K39. D’aquest mateix niu, també es va poder capturar l’adult, que va ser marcat amb la PVC de codi K34. Un cop els polls retornats al niu i alliberat l’adult, es va anar cap a l’altre niu d’interès. En aquest cas, hi havia un poll d’uns 20 dies d’edat, que va ser anellat amb la PVC de codi K40. No es va poder capturar l’adult.
Un cop anellat el segon niu, es tornà a les proximitats del primer, i es va observar que l’adult ja tornava a ser al niu amb els polls. Llavors, realitzada aquesta revisió, també es va observar el segon niu i en aquest cas, els dos adults, ja tornaven a ser amb el poll.

K40 al niu just després de ser anellat.

Text i foto: Guillem Arrufat

CASTELLANO
El pasado fin de semana 9-10 de marzo, el equipo formado por Carles Tobella y Guillem Arrufat, realizó el censo de parejas nidificantes en una de las zonas con más nidos de la Costa Brava usando un kayak como transporte. Este método permite explorar con mucho detalle todos los acantilados y te permite aproximarte relativamente mucho a los nidos sin molestar a los cormoranes.
El día 9 se contabilizaron un total de 16 nidos, 15 desde el kayak y uno, conocido del año anterior y que no se puede ver desde la mar. Este nido en concreto, estaba ocupado y se pudo capturar el adulto, siendo así el primer adulto reproductor anillado a Cataluña durante la época de cría. Se trata de una hembra marcada con la correspondiente anilla metálica y la PVC con el código K33. Se liberó al mismo agujero donde se había capturado y se quedó cuidando el nido.
El día 10 se continuó dirección sur, a partir de donde se había dejado el día anterior. En este tramo, se contabilizaron 8 nidos más.
Posteriormente, el pasado 16 de marzo, se volvió a revisar algunos nidos, considerados accesibles por el mismo equipo des del mar. Los nidos con más interés, eran dos localizados a la zona prospectada el día 9, donde ya se vieron pollos, de pocos días de edad, en uno de los nidos. Entonces, después de una inspección visual previa, se decidió anillar los pollos del primero nido. En este caso, fueron anillado dos pollos de entre 25 y 30 días de edad, marcados con las correspondientes anillas metálicas y las de PVC con código K38 y K39. De este mismo nido, también se pudo capturar el adulto, que fue marcado con la PVC de código K34. Una vez los pollos retornados al nido y liberado el adulto, se fue hacia el otro nido de interés. En este caso, había un pollo de unos 20 días de edad, que fue anillado con la PVC de código K40. No se pudo capturar el adulto.
Una vez anillado el segundo nido, se volvió a las proximidades del primero, y se observó que el adulto ya volvía a estar al nido con los pollos. Entonces, realizada esta revisión, también se observó el segundo nido y en este caso, los dos adultos, volvían ya a estar con el pollo.

ENGLISH
On 9th – 10th of March, the team composed by Carles Tobella and Guillem Arrufat, conducted a census of nests in the area with the highest density of the Costa Brava. We made that using a kayak. That transport permits exploring with a lot of detail the cliffs and permits approximating very close to the nests without disturbing the shags.
On 9th it was counted 16 nests in total, 15 nests using the kayak and one, that was known from last year and we knew that it can’t be seen from the sea. That nest was occupied and the adult could be caught, being the first reproductive adult ringed in Catalonia during the breeding season. She is a female ringed by the corresponding metal ring and the PVC ring with the code K33. She was released in the same hole where she was trapped and she kept taking care of the nest.
On 10th we continued to the south, from where we had left the previous day. In that section, 8 more nests were counted. Later, on 16th, we returned to check some nests, which considered accessible from the sea by the same team. The most interesting nests were two of them located at the section prospected on 9th, where we saw chicks with a few days of life on one of the nests. Then, after a previous visual inspection, we decided to ring the chicks from the first nest. In that case, we ringed 2 chicks that they had between 25 to 30 days of life, ringed with metallic ring and the PVC rings with the codes K38 and K39. In that nest, we could trap and ring an adult, ringed by K34 PVC ring code. When we returned the chicks to the nest and released the adult, we went to the other interesting nest. In that case, there was a chick with, more or less, 20 days of life, that we ringed with K40 PVC ring code. We couldn’t catch the adult.
Once the second nest was ringed, we returned next to the first nest, and we observed that the adult was already back to the nest with the chicks. Then, after this revision, the second nest was also observed and in this case, the two adults were already backing with the chick.jueves, 14 de marzo de 2019

H44: is back to Mallorca

CATALÀ
El passat 25 de febrer la Mirella Zeeders va tornar a trobar a la femella H44 al seu niu a Mallorca. No hi havia aparegut des del 29 d'abril de 2017, quan ja havia criat dos polls. Curiosament durant el 2018 H44 no se la va veure per Mallorca.  A dia d'avui, H44 i la seva parella estan cuidant tres ous.

CASTELLANO
El pasado 25 de febrero Mirella Zeeders encotró de nuevo a la hembra H44 en su nido de Mallorca. No la había visto desde el 29 de abril de 2017, cuando había criado a dos pollos. Curiosamente durante 2018 H44 no fue vista por Mallorca. A día de hoy, H44 y su pareja estan cuidando tres huevos.

ENGLISH
During February 25, Mirella Zeeders has found again the female H44 in its Mallorca's nest. This female has not been seen since 29th of August of 2017, when it breeded two chicks. Curiosly, during 2018, H44 was not seen in Mallorca. Today, H44 and its couple take care of three eggs.

H44 and its couple with three eggs (photo Mirella Zeeders).

H44 report.